تمدید قرارداد بیمه درمان خانواده به شرط ارائه درخواست کتبی بیمه گذار، همچنین پرداخت حق بیمه مجاز خواهد بود

در صورتی که بیمه شده اصلی در طول مدت بیمه نامه فوت نماید، پوشش بیمه ای سایر اعضاء خانواده بیمه شده اصلی متوفی، به شرط پرداخت حق بیمه، صرفاً تا پایان سال بیمه ای قرارداد ادامه خواهد داشت

۴ گروه سنی شامل ۱۵-۰، ۵۰-۱۶، ۶۰-۵۱ و ۷۰-۶۱ دارای حق بیمه های متفاوت هستند که گروه اول دارای کمترین قیمت و گروه چهارم دارای بیشترین قیمت خواهد بود

  • تکمیل فرم پیشنهاد بیمه درمان، پرسشنامه سلامت
  • تکمیل مدارک الصاقی شامل مدارک شناسایی و تصویر صفحه اول دفترچه بیمه تامین اجتماعی (حداقل ۴۰ روز اعتبار داشته باشد)
  • پرداخت قسط اول و چک های اقساط توسط بیمه گذار
  • ارسال مدارک به پزشک معتمد جهت تائید یا عدم تائید
  • در صورت عدم تائید پزشک حق بیمه از وجوه پرداختی عودت خواهد شد
  • در صورت تائید پزشک، بیمه نامه صادر و تحویل می گردد

حداکثر سن بیمه شده در قرارداد بیمه درمان تکمیلی خانواده ۷۰ سال تمام می باشد