داروها بر اساس فهرست داروهای مجاز کشور صرفاً مازاد بر سهم بیمه‌گر اول و طبق جدول فارماکوپه قابل پرداخت می باشد.

  • هزینه دارو در صورتی که در فهرست داروهای مجاز کشور (مورد تایید سازمان غذا و دارو) باشد قابلیت پرداخت دارد. البته برخی از شرکت‌های بیمه صرفا در صورتی که بیمه‌گر اول یا پایه (مانند سازمان تامین اجتماعی و …) هزینه دارو را پرداخت نماید مابقی هزینه را به بیمه‌شده پرداخت می‌کنند که بخش کمتری از داروها را شامل می‌گردد. این مورد در جدول تعهدات در سطر مربوط به پوشش دارو قید می‌گردد: «جبران هزینه دارو بر اساس فهرست داروهای مجاز کشورصرفا مازاد بر سهم بیمه‌گر اول»

** بیمه آسماری با هدف جلب رضایت مشتریان، طبق این قاعده عمل نکرده و تمامی داروهای مجاز را پوشش می‌دهد.

دارو های خارجی به شرطی تحت پوشش بیمه تکمیلی می باشند که نمونه ایرانی آن وجود نداشته باشد.

خرید دارو صرفا از طریق داروخانه‌های مجاز سراسر کشور امکان پذیر و هزینه آن قابل پرداخت می باشد.

هزینه‌های مربوط به خرید دارو در پوشش ویزیت و دارو می باشد و امکان صدور معرفی وجود ندارد، شخص می بایست راسا هزینه‌ها را پرداخت کرده و سپس نسبت به بازیافت خسارت‌های خود اقدام نماید.

در صورت وجود تعهد و صدور معرفی نامه پزشکی، کلیه هزینه‌های دوران بستری شامل دارو و غیره، قابل پرداخت می باشد.

هزینه‌های دارو در زمان بستری و جراحی از محل هزینه‌های بیمارستانی و جراحی پرداخت خواهد شد، لیکن از پوشش هزینه‌های ویزیت و دارو کسر نمی‌گردد.