جبران هزینه‌های جراحی مربوط ‌به رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه‌گر درجه نزدیک‌بینی، دوربینی، آستیگمات یا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم (درجه نزدیک بینی یا دوربینی به‌علاوه نصف آستیگمات‌) 3 دیوپتر یا بیشتر باشد.

بله – در طرح هایی که پوشش عیوب انکساری را دارند،جراحی لیزیک تحت پوشش بیمه‌درمان می باشد.

در صورتی که پوشش «عیوب انکساری چشم» در جدول تعهدات درخواستی شرکت موجود باشد و همچنین در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه‌گر درجه نزدیک‌بینی، دوربینی، آستیگمات یا مجموع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم ۳ دیوپتر یا بیشتر باشد، جراحی لیزیک تحت پوشش خواهد بود.

نمره دور بینی و نزدیک بینی هر چشم به صورت جداگانه محاسبه می شود. ۵۰ درصد نمره آستیگمات در جمع دیوپتر موثر خواهد بود.

لیزیک یا لازک چشم به شرط آنکه به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر، درجه نزدیک بینی، دور بینی، آستیگمات یا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم (درجه نزدیک بینی یا دوربینی به علاوه نصف آستیگامات) ۳ دیوپتر یا بیشتر باشد، از محل پوشش رفع عیوب انکساری قابل پرداخت است.

جمع سقف تعهد پوشش عیوب انکساری (کسری نمره چشم) برای هر دو چشم در بیمه تکمیلی لحاظ می گردد.