فرد باردار میتواند در صورت تائید وضعیت و سلامت بارداری توسط پزشک معتمد شرکت بیمه‌گر تحت پوشش می باشد. هزینه زایمان به جهت داشتن 9 ماه دوران انتظار، غیر قابل پرداخت می باشد.

خیر- تحت پوشش بیمه‌درمان نمی باشد.

خیر . طبق ایین نامه 99 بیمه مرکزی هزینه بیماری های مادرزادی قابل پرداخت نمی باشد.

بله؛ بیمه درمان تکمیلی هزینه‌های زایمان طبیعی و سزارین را درصورتی که این پوشش تهیه شده باشد، تا سقف تعهد شده توسط شرکت بیمه، پوشش می‌دهد. البته باید توجه داشت که پوشش زایمان در صورتی که بیمه‌شده و شرکت سال قبل بیمه تکمیلی نداشته باشند، 9 ماه دوره انتظار دارد؛ یعنی در صورتی که در 9 ماه بعد از زمان شروع پوشش در قرارداد، بیمه‌شده زایمان کند هزینه آن در تعهد شرکت بیمه نیست؛ اما چنان‌چه زایمان بعد از 9 ماه رخ دهد، هزینه توسط شرکت بیمه پرداخت خواهد شد

پوشش هزینه های ناهنجاری جنین به عنوان یک پوشش جداگانه با حق بیمه جداگانه در بیمه تکمیلی ارائه می گردد و عموما شمول تعهدات بیمه تکمیلی انفرادی یا خانواده خارج است.

هزینه بستری نوزاد در NICU صرفا بیمه تکمیلی گروهی قابل پرداخت است. تا زمان صدور بیمه نامه برای نوزاد کلیه هزینه‌ها از محل تعهدات مادر پرداخت شده و پس از اضافه شدن فرزند، کلیه هزینه‌ها به بیمه شده جدید (نوزاد) انتقال پیدا خواهد کرد

عیوب مادرزادی به شرط تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد بیمه گر، بابت درمان و معالجه قابل پرداخت خواهد بود.

شامل اعمال جراحی مرتبط، IUI، ZIFT، GIFT، میکرواینجکشن و IVF

منوط به داشتن پوشش زایمان، حداکثر تا ۵۰ درصد تعهد زایمان به عنوان یک پوشش مستقل قابل پرداخت است.

هزینه سونوگرافی غربالگری در پوشش ناهنجاری های جنین قابل پرداخت می باشد، لیکن از شمول تعهد پاراکلینیکی خارج می باشد.

امکان خرید بیمه تکمیلی برای خانم‌های باردار وجود دارد و به غیر از پوشش زایمان، از کلیه خدمات بیمه تکمیلی می توانند استفاده کنند.

بیمه تکمیلی نوزاد می بایست حداکثر تا دو ماه پس از تولد، توسط بیمه شده اصلی درخواست و صادر گردد، بدیهی است شرکت بیمه پس از قبول شرایط و تاریخ صدور بیمه نامه نسبت به هزینه‌های درمانی متعهد می باشد، لیکن تا قبل از صدور بیمه نامه هزینه‌های درمان به عهده فرد می باشد.

بیمه تکمیلی نوزاد تازه متولد می بایست حداکثر تا ۱ ماه پس از تولد با ارائه گواهی تولد توسط بیمه شده اصلی درخواست و تائید بیمه گر صادر گردد. در بیمه تکمیلی گروهی کلیه هزینه‌های درمانی از لحظه تولد قابل پرداخت می باشد.