رسالت نماد

این شرکت با ارائه مشورت های تخصصی و خدمات مدیریت ریسک در زمینه خرید انواع مختلف پوشش ها و بیمه نامه های مورد نیاز بیمه گزاران از طریق فرآیند کشف قیمت بهینه ، اقدام به استعلام بصورت بر خط و برون خط و برگزاری مناقصات و برای بیمه نامه های مورد نیاز بعنوان نماینده بیمه گزار و به طرفیت از ایشان و با رعایت صرفه و صلاح حداکثری و لحاظ نمودن حداکثر منافع اقتصادی و مالی بیمه گزار از طریق بیمه گران توانگر و دارای ظرفیت نگهداری متناسب با ریسک های بیمه گزار، همچنین مدیریت خسارت های احتمالی مطابق با استانداردهای بین المللی در حوزه بیمه و ریسک می نماید.